De Wet Arbeidsmarkt in Balans komt eraan…….

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt er aan. De achterliggende gedachte ervan is om de kloof tussen vaste- en flexcontracten kleiner te maken en het stimuleert werkgevers personeel vast aan te nemen. De wet treedt in werking op 1 januari 2020. Wij hebben voor u de belangrijkste wijzigingen opgesomd: 

Ontslagrecht aangepast
De Wet arbeidsmarkt in balans introduceert een nieuwe ontslaggrond, de zogezegde ‘i-grond’ of cumulatiegrond. Stel, een werknemer functioneert onvoldoende, maar er is nog geen verbetertraject gestart; als gevolg hiervan raakt de arbeidsrelatie verstoord. Ieder afzonderlijk zijn deze redenen onvoldoende voor ontslag. De nieuwe i-grond voorziet daarin. Bij de i-grond kunnen twee of meer ontslaggronden/ rechten gecombineerd worden tot één voldragen ontslaggrond: de cumulatiegrond. Let wel, de kantonrechter kan bij de i-grond een hogere transitievergoeding toewijzen.  

Transitievergoeding
De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt ook de berekening van de transitievergoeding. De transitievergoeding zal worden berekend vanaf dag 1 van het dienstverband, dus ook tijdelijke dienstverbanden (nu nog na 2 jaar) en de vergoeding bedraagt altijd een derde maandsalaris per dienstjaar. Diverse compensatieregelingen zullen verschijnen, onder andere voor kleine werkgevers die wegens faillissement hun bedrijf beëindigen, alsmede voor langdurig arbeidsongeschikten die na 104 weken ziekte uit dienst treden.  

Ketenregeling
Onder de Wet arbeidsmarkt in balans wordt eveneens de ketenregeling verruimd.  

Huidige ketenregeling Nieuwe 2020-regeling
Maximaal 3 tijdelijke contracten Maximaal 3 tijdelijke contracten
Maximaal 6 maanden tussenpoos Maximaal 6 maanden tussenpoos
Totale contractduur maximaal 24 maanden Totale contractduur maximaal 36 maanden

Dat betekent dat de tijdelijke contracten die u onder de Wet arbeidsmarkt in balans kunt aanbieden, gemiddeld langer kunnen duren dan onder de huidige regeling, 12 maanden ten opzichte van 8 maanden. De proeftijd wanneer direct een vast contract wordt gegeven blijft maximaal 2 maanden.   

Oproepovereenkomsten
Ook ten aanzien van de oproepovereenkomsten komt het een en ander te wijzigen.

  • Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen (bij cao te verkorten).
  • Toch afzeggen? Uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het werk (bij cao te verkorten).
  • Te laat afgezegd? Dan is het loon over de totale bedoelde oproep verschuldigd.
  • Na 12 maanden moet u een oproepkracht aanbieden de gemiddelde arbeidsduur over de afgelopen 12 maanden vast te kunnen leggen alszijnde de nieuwe gebruikelijke arbeidsduur per maand.

Wijziging WW premie
De manier waarop de WW wordt gefinancierd wijzigt: voor vaste contracten betaalt u als werkgever een lagere WW-premie dan voor flex-contracten. Over alle oproep-, nuluren-, min/max- en tijdelijke contracten betaalt u vanaf 2020 een hoge premie. Het verschil in het hoge en lage percentage is altijd 5 procent. Bijvoorbeeld, lage premie 1 procent, hoge premie 6 procent. Zo wordt het aannemelijker om een werknemer is vaste dienst te nemen.   

Loonstrook
Op de loonstrook moet voortaan het volgende worden vermeld: 

  • hoe lang de arbeidsduur is;
  • of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; 
  • de omvang vna de arbeid; 
  • of er sprake is van een oproepovereenkomst.

Payrolling

Payrolling valt niet onder de uitzendovereenkomst. Alle arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing bij het bedrijf waar de werknemer feitelijk werkt, met uitzondering van het pensioen, verzuim, en inkomensverzekeringen.   

Compensatie Transitievergoeding Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze vergoeding bij het UWV.  

Vragen? Neem contact op

Wij kunnen ons voorstellen dat deze wijzigingen vragen met zich mee brengen. Neem vooral contact met ons op zodat we de wijzigingen met u kunnen bespreken specifiek voor uw bedrijf.